Submit papers

How to submit your abstract and paper.

 

Please register new account and use our online submission tools to submit your abstract and papers.

 Abstract (up to 300 word) must contain:

1. Title

2. The names of the author (s) along with information about the location from which the work comes

3. Introduction and aim of the study

4. Matariał and methods

5. Results

6. Conclusions

7. Acknowledgements

 Authors of abstracts accepted for presentation at the conference will have the opportunity to prepare a six-page article in accordance with the guidelines of the journal The Advances in mHealth, eHealth, Telemedicine and Medical Informatics.

All articles will be reviewed. Accepted articles will be published in the journal.

Note: The Board of the Polish Society for Telemedicine and eHealth announces The Award for the best paperof the Conference, coming from prepared by the author of the master degree or doctoral thesis. The Statement form the Dean or Dean's Office of the appropriate university has to be submitted along with the paper. The thesis must be defended not earlier than June, 1, 2015 and not later than June 30, 2016. The document must be scanned and send via email to pttmboard@googlegroups.com. Original statement must be presented during presentation on the Conference. 

 Topics of the conference are listed below.

• Telediagnostics

• Telehealth solutions

• Telemedicine

• Teleconsultations

• Tele-learning

• Medical Telecare

• Tele-surgery

• Mobile Applications

• Applying for and writing grants in telemedicine and eHealth

• Horizon 2020

• International cooperation

• Tablets in various medical specialties

• Mobile Applications

• Hardware applied to medicine 

• Software and Peripherals for medicine

• Consulting services in the field of Telemedicine

• Diagnostic systems, monitoring and equipment

• Electronic health record (medical history)

• Hospital information systems

• Modern diagnostic imaging systems applied to Telemedicine

• Satellite communications in the field of Telemedicine, eHealth and mHealth

• Secure transmission of sensitive data in the field of Telemedicine, eHealth and mHealth

• Remote surgical systems

• Surgical navigation and hands-free operation of devices in the operating room

• Systems Integration

• Speech Recognition Systems

• Telecommunication services and modern facilities in Telemedicine, eHealth and mHealth

• Equipment and technologies for remote support elderly and disabled

• Videoconferencing

• Bio-informatics

• Broadband Internet access and wireless networks in the service of Telemedicine, eHealth and mHealth

• Business models in the field of Telemedicine, eHealth and mHealth

• Cost effectiveness issues in Telemedicine, eHealth and mHealth

• The current projects in the field of Telemedicine, eHealth and mHealth

• Teleeducation

• Telenursing

• eHealth and routine medical practice and practice in other medical professions

• Attitudes of patients and medical practitioners to Telemedicine, eHealth and mHealth

• Remote monitoring of home and applications of "telehomecare"

• Interoperability and related research

• Legal and Ethical Issues

• mHealth

• Remote pharmaceutical services (e-prescription)

• Prospects for the development of the pharmaceutical industry from the perspective of Telemedicine, eHealth and mHealth 

• Financing of services in the field of Telemedicine, eHealth and mHealth

• Standardization of telemedicine and mHealth

• Applications in telemedicine 

• Legal regulations in the field of Telemedicine, eHealth and mHealth

• Applications and algorithms to support the telemedicine practice and research

• Devices for remote monitoring of the health status

• Clinical trials in telemedicine 

• Medical and Clinical  Informatics 

• mHealth and applications for smartphones for medicine 

• Clinical Decision Support Systems 

• Tele ... - medical specialties

• What is new in Polish translations and International studies of Patient Reported Outcomes Measurement • Information System (PROMIS), 

• Telerehabilitation 

• eLearning 

• Student’s session 

• Law and telemedicine 

• New implementations of telemedicine and eHealth in Poland 

• Medical Sensors Gallery 

• Electronic Health Record 

• e-Registries

• and others not listed above but focused on Telemedicine, eHealth, mHealth, and Clinical (Medical) Informatics. 

 

 Informacje dotyczące zgłaszania prac.

 Aby zgłosić streszczenie należy zarejestrować konto w serwisie i skorzystać z przygotowanego systemu.

 Streszczenie (do 300 słów) musi zawierać:

1. Tytuł

2. Nazwiska autora(ów) wraz z informacją o ośrodku z którego praca pochodzi 

3. Wprowadzenie i cel pracy

4. Matariał i metody

5. Wyniki

6. Wnioski

7. Podziękowania

 

Autorzy streszczeń zaakceptowanych do prezentacji na konferencji będą mogli przygotować sześcio stronicowy artykuł zgodnie z wytycznymi czasopisma The Advances in mHealth, eHealth, Telemedicine and Medical Informatics

Wszystkie artykuły zostaną zrecenzowane. Zaakceptowane artykuły ukażą się w czasopiśmie.

 Uwaga: Zarząd Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i eZdrowia ogłasza konkurs na najlepszą pracę zgłoszoną na Konferencję, pochodzącą z przygotowanej przez autora pracy magisterskiej. Warunkiem jest przedstawienie z uczelni wyższej o obronie pracy, która odbyła się między czerwcem 2014   lub odbędzie nie później niż 30 czerwca 2016. 

Zaświadczenie podpisane przez Dziekana lub Dziekanat odpowiedniej uczelni musi być złożone wraz ze streszczeniem i artykułem. Praca musi być obroniona po 1 czerwca 2014 i nie później niż do 30 czerwca 2016 roku. Skan zaświadczenia musi być zeskanowane i wysłany e-mailem do pttmboard@googlegroups.com. Oryginalne zaświadczenie w wersji papierowej musi zostać zaprezentowane Zarządowi w dniu prezentacji podczas Konferencji.  

Tematyka konferencji obejmie, między innymi takie zagadnienia jak: 

• Telediagnostyka

• Telezdrowie

• Telemedycyna

• Telekonsultacje

• Telenauczanie

• Teleopieka medyczna

• Telezabiegi

• Aplikacje mobilne

• Aplikowanie i pisanie grantów w tematyce telemedycyna i eZdrowie

• Współpraca międzynarodowa

• Tablety w różnych specjalnościach medycznych

• Aplikacje mobilne

• Hardware w zastosowaniu do medycyny

• Oprogramowanie i urządzenia peryferyjne do medycyny

• Usługi konsultingowe w obszarze Telemedycyny 

• Systemy diagnostyczne, monitorujące i urządzenia

• Elektroniczna historia choroby

• Szpitalne systemy informatyczne

• Nowoczesne urządzania i systemy diagnostyki obrazowej w zastosowaniu do Telemedycyny 

• Komunikacja satelitarna w obszarze Telemedycyny, eZdrowia i mZdrowia

• Bezpieczna transmisja danych wrażliwych w obszarze Telemedycyny, eZdrowia i mZdrowia 

• Zdalne systemy chirurgiczne 

• Nawigacja chirurgiczna i bezdotykowa obsługa urządzeń na sali operacyjnej

• Integracja systemów

• Systemy rozpoznawania mowy 

• Usługi telekomunikacyjne I nowoczesne urządzenia w obszarze Telemedycyny, eZdrowia i mZdrowia 

• Urządzenia i technologie do zdalnego wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych

• Wideokonferencje

• Bio-informatyka

• Szerokopasmowy dostęp do Internetu i sieci bezprzewodowe w służbie Telemedycyny, eZdrowia i mZdrowia

• Modele biznesowe w obszarze Telemedycyny, eZdrowia i mZdrowia

• Zagadnienia i badania kosztoefektywności w obszarze Telemedycyny, eZdrowia i mZdrowia 

• Aktualnie realizowane projekty w obszarze Telemedycyny, eZdrowia i mZdrowia 

• Teleedukacja

• Telepielęgniarstwo

• eZdrowie a rutynowa praktyka lekarska i praktyka w innych zawodach medycznych

• Postawy pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych wobec Telemedycyny, eZdrowia i mZdrowia 

• Zdalny monitoring domowy i aplikacje “telehomecare” 

• Interoperacyjność i pokrewne

• Aspekty prawne i etyczne

• mZdrowie

• Zdalne usługi farmaceutyczne (e-recepta) 

• Perspektywy rozwoju przemysłu farmaceutycznego z perspektywy Telemedycyny, eZdrowia i mZdrowia

• Finansowanie usług w obszarze Telemedycyny, eZdrowia i mZdrowia 

• Standaryzacja w telemedycynie i eZdrowiu

• Aplikacje i projekty telemedyczne 

• Regulacje prawne w obszarze Telemedycyny, eZdrowia i mZdrowia

• Aplikacje i algorytmy wspierające postępowanie telemedyczne

• Urządzenia do zdalnego monitorowania stanu zdrowia

• Badania kliniczne

• e-Rejestry 

• i inne związane z telemedycyną, eZdrowiem, mZdrowiem i Informatyką Kliniczną (Medyczną)